Профил на купувача

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схеми на ДФ "Земеделие", "Училищен плод" и "Училищно мляко".

ОБЯВЛЕНИЕ

Заповед

ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 182 АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:
"АВАРИЕН РЕМОНТ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ, ГР. ПЕРНИК"

Решение
Покана
Образци
Експертно становище

   Офертите се подават до 17:00 часа на 22 ноември 2018 г. в регистратурата на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ, ГР. ПЕРНИК от понеделник до петък от 08.00 часа до 17.00 часа.
   Начало на работа на комисията за разглеждането и оценката на офертите, класирането на кандидатите и провеждане на договарянето – 14:00 часа на 23 ноември 2018 г. в кабинета на директора, като присъствието на упълномощен представител на кандидата е задължително.

Решение, Доклад и Протоколи

  Договор - дата на публикуване: 04.01.2019 г. Приложения към договора:

    Техническа спецификация на обществената поръчка - видна е от поканата за настоящата обществена поръчка;

    Ценова оферта на Изпълнителя;

    Техническо предложение на Изпълнителя;

Публична обява

  Понеделник, 23 Април 2018 г. 17:27

         ОУ „Св. Иван Рилски” открива процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Доставка на оборудване за интерактивни класни стаи и обучения в ОУ „Св. Иван Рилски“-гр. Перник".

         Офертите се приемат от 23.04.2018 г. до 30.04.2018 г. включително, от 09:00ч. до 17:00ч. всеки работен ден в канцеларията на ОУ „Св. Иван Рилски”-гр.Перник, находяща се в гр.Перник, кв."Монте Карло" №1, пощ.код.:2300
          Срокът на валидност на публичната покана е 30.04.2018 г.
Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под № 9075230 от 23.04.2018 г.

Документите и информацията към публичната покана може да намерите в Документация.

Протокол от работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-12-451/02.05.2018 г. на Директора на ОУ "Св. Иван Рилски" - гр. Перник, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет : "Доставка на оборудване за интерактивни класни стаи и обучения в ОУ „Св. Иван Рилски"-гр. Перник" - Протокол

ЗАПОВЕД-РЕШЕНИЕ на директора.

Договор

Публична покана

 Сряда, 3 Октомври 2017 17:00

         ОУ „Св. Иван Рилски” открива процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Доставка на оборудване за мултифункционална зала в ОУ „Св. Иван Рилски”-гр.Перник".

         Офертите се приемат от 03.10.2017г. до 10.10.2017г., от 09:00ч. до 17:00ч. всеки работен ден в канцеларията на ОУ „Св. Иван Рилски”-гр.Перник, находяща се в гр.Перник, кв."Монте Карло" №1, пощ.код.:2300
          Срокът на валидност на публичната покана е 10.10.2017г.
Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под № 9068893 от 03.10.2017 г.

Документите и информацията към публичната покана може да намерите в Документация.

Протокол от работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-12-33/02.10.2017 г. на Директора на ОУ "Св. Иван Рилски" - гр. Перник, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет : "Доставка на оборудване за мултифункционална зала в ОУ „Св. Иван Рилски”-гр.Перник" - Протокол

ЗАПОВЕД-РЕШЕНИЕ на директора.

Договор

Публична покана

ОУ „Св. Ив. Рилски” възлага обществена поръчка чрез публична покана по реда и условията на Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предметДоставка на компютърно оборудване, за нуждите на ОУ „Св. Ив. Рилски по пилотен проект в изпълнение на План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), фаза 1: е-обучение 2015-2017“ по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на 40 броя крайни устройства – лаптопи, съгласно минимални технически изисквания за образователен лаптоп

Обособена позиция 2: Доставка на 3 броя високоскоростни WI FI рутери и 10 броя лицензи за софтуер за управление на класна стая, съгласно изискванията към точките за достъп и тяхната функционалност за осигуряване на качествен интернет достъп в цялата сграда на училището     

Срокът за получаване на офертите е до 16:00 часа на 30.12.2015 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 30.12.2015 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под № 9049064 от 16.12.2015 г. Документите и информацията към публичната покана може да намерите тук.

Протокол по чл.101г ал.4 от ЗОП

Договор

Още статии...