Правилници и документи

Бюджет 2020

Отчет за първо тримесечие на 2020 год.

Бюджет 2018

Отчет за първото тримесечие на 2018 год.

Отчет за второто тримесечие на 2018 год.

Отчет за третото тримесечие на 2018 год.

Отчет за четвърто тримесечие на 2018 год.

Бюджет 2019

Отчет за първото тримесечие на 2019 год.

Отчет за второто тримесечие на 2019 год.

Отчет за третото тримесечие на 2019 год.

Отчет за четвърто тримесечие на 2019 год.

Етичен кодекс

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Правилник за дейността на училището

Стратегия за развитие на училището

Мерки за повишаване качеството на образование

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА (МФЗ), КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ (КК) И КЛАСНИ СТАИ (КС)

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.